Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương kỹ thuật viên sơn

Biểu đồ lương kỹ thuật viên sơn

9 triệu 333 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của kỹ thuật viên sơn9,333,000 VNĐ