Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương kỹ thuật viên spa

Biểu đồ lương kỹ thuật viên spa

11 triệu 62 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của kỹ thuật viên spa11,062,000 VNĐ