Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương kỹ thuật viên spa

Biểu đồ lương kỹ thuật viên spa

13 triệu 527 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của kỹ thuật viên spa13,527,000 VNĐ