Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương kỹ thuật viên vận hành

Biểu đồ lương kỹ thuật viên vận hành

9 triệu 333 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của kỹ thuật viên vận hành9,333,000 VNĐ