Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương kỹ thuật viên vận hành

Biểu đồ lương kỹ thuật viên vận hành

13 triệu 625 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của kỹ thuật viên vận hành13,625,000 VNĐ