Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương kỹ thuật xây dựng

Biểu đồ lương kỹ thuật xây dựng

11 triệu 300 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của kỹ thuật xây dựng11,300,000 VNĐ