Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương kỹ thuật xây dựng

Biểu đồ lương kỹ thuật xây dựng

10 triệu 642 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của kỹ thuật xây dựng10,642,000 VNĐ