Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương lập trình .net

Biểu đồ lương lập trình .net

14 triệu 166 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của lập trình .net14,166,000 VNĐ

Danh sách tin tuyển dụng lập trình .net