Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương lập trình .net

Biểu đồ lương lập trình .net

13 triệu 350 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của lập trình .net13,350,000 VNĐ

Danh sách tin tuyển dụng lập trình .net