Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương lập trình full stack

Biểu đồ lương lập trình full stack

11 triệu 0 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của lập trình full stack11,000,000 VNĐ