Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương lập trình full stack

Biểu đồ lương lập trình full stack

22 triệu 500 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của lập trình full stack22,500,000 VNĐ