Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương lập trình java

Biểu đồ lương lập trình java

17 triệu 750 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của lập trình java17,750,000 VNĐ