Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương lập trình nodejs

Biểu đồ lương lập trình nodejs

19 triệu 500 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của lập trình nodejs19,500,000 VNĐ

Danh sách tin tuyển dụng lập trình nodejs