Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương lập trình php

Biểu đồ lương lập trình php

14 triệu 90 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của lập trình php14,090,000 VNĐ

Danh sách tin tuyển dụng lập trình php