Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương lập trình php

Biểu đồ lương lập trình php

17 triệu 619 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của lập trình php17,619,000 VNĐ

Danh sách tin tuyển dụng lập trình php