Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương marketing executive

Biểu đồ lương marketing executive

12 triệu 615 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của marketing executive12,615,000 VNĐ