Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương marketing executive

Biểu đồ lương marketing executive

11 triệu 209 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của marketing executive11,209,000 VNĐ