Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương mechanical engineer

Biểu đồ lương mechanical engineer

14 triệu 714 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của mechanical engineer14,714,000 VNĐ