Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương ngành y tế

Biểu đồ lương ngành y tế

11 triệu 0 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của ngành y tế11,000,000 VNĐ