Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương người giúp việc

Biểu đồ lương người giúp việc

11 triệu 273 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của người giúp việc11,273,000 VNĐ