Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương nhân sự tiền lương

Biểu đồ lương nhân sự tiền lương

11 triệu 444 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của nhân sự tiền lương11,444,000 VNĐ