Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương nhân viên an ninh

Biểu đồ lương nhân viên an ninh

9 triệu 923 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của nhân viên an ninh9,923,000 VNĐ