Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương nhân viên an toàn

Biểu đồ lương nhân viên an toàn

9 triệu 775 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của nhân viên an toàn9,775,000 VNĐ