Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương nhân viên an toàn

Biểu đồ lương nhân viên an toàn

10 triệu 866 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của nhân viên an toàn10,866,000 VNĐ