Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương nhân viên bán thuốc

Biểu đồ lương nhân viên bán thuốc

6 triệu 500 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của nhân viên bán thuốc6,500,000 VNĐ