Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương nhân viên bảo hành

Biểu đồ lương nhân viên bảo hành

10 triệu 407 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của nhân viên bảo hành10,407,000 VNĐ