Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương nhân viên bảo hành

Biểu đồ lương nhân viên bảo hành

8 triệu 500 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của nhân viên bảo hành8,500,000 VNĐ