Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương nhân viên bảo trì cơ khí

Biểu đồ lương nhân viên bảo trì cơ khí

10 triệu 375 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của nhân viên bảo trì cơ khí10,375,000 VNĐ