Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương nhân viên bảo trì điện

Biểu đồ lương nhân viên bảo trì điện

8 triệu 272 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của nhân viên bảo trì điện8,272,000 VNĐ

Danh sách tin tuyển dụng nhân viên bảo trì điện