Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương nhân viên bảo trì

Biểu đồ lương nhân viên bảo trì

9 triệu 756 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của nhân viên bảo trì9,756,000 VNĐ