Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương nhân viên bảo trì

Biểu đồ lương nhân viên bảo trì

8 triệu 774 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của nhân viên bảo trì8,774,000 VNĐ