Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương nhân viên bảo vệ

Biểu đồ lương nhân viên bảo vệ

8 triệu 160 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của nhân viên bảo vệ8,160,000 VNĐ