Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương nhân viên bảo vệ

Biểu đồ lương nhân viên bảo vệ

7 triệu 461 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của nhân viên bảo vệ7,461,000 VNĐ