Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương nhân viên buồng phòng

Biểu đồ lương nhân viên buồng phòng

9 triệu 38 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của nhân viên buồng phòng9,038,000 VNĐ