Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương nhân viên chạy bàn

Biểu đồ lương nhân viên chạy bàn

5 triệu 0 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của nhân viên chạy bàn5,000,000 VNĐ