Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương nhân viên cứu hộ

Biểu đồ lương nhân viên cứu hộ

10 triệu 800 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của nhân viên cứu hộ10,800,000 VNĐ