Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương nhân viên đào tạo

Biểu đồ lương nhân viên đào tạo

12 triệu 166 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của nhân viên đào tạo12,166,000 VNĐ

Danh sách tin tuyển dụng nhân viên đào tạo