Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương nhân viên dịch vụ khách hàng

Biểu đồ lương nhân viên dịch vụ khách hàng

7 triệu 964 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của nhân viên dịch vụ khách hàng7,964,000 VNĐ