Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương nhân viên dịch vụ khách hàng

Biểu đồ lương nhân viên dịch vụ khách hàng

8 triệu 968 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của nhân viên dịch vụ khách hàng8,968,000 VNĐ