Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương nhân viên điện

Biểu đồ lương nhân viên điện

10 triệu 933 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của nhân viên điện10,933,000 VNĐ