Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương nhân viên điện

Biểu đồ lương nhân viên điện

9 triệu 347 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của nhân viên điện9,347,000 VNĐ