Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương nhân viên điều hành

Biểu đồ lương nhân viên điều hành

9 triệu 125 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của nhân viên điều hành9,125,000 VNĐ