Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương nhân viên điều hành

Biểu đồ lương nhân viên điều hành

10 triệu 325 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của nhân viên điều hành10,325,000 VNĐ