Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương nhân viên điều hành vận tải

Biểu đồ lương nhân viên điều hành vận tải

8 triệu 500 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của nhân viên điều hành vận tải8,500,000 VNĐ