Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương nhân viên điều phối đơn hàng

Biểu đồ lương nhân viên điều phối đơn hàng

13 triệu 125 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của nhân viên điều phối đơn hàng13,125,000 VNĐ