Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương nhân viên điều vận

Biểu đồ lương nhân viên điều vận

9 triệu 928 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của nhân viên điều vận9,928,000 VNĐ