Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương nhân viên điều vận

Biểu đồ lương nhân viên điều vận

8 triệu 500 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của nhân viên điều vận8,500,000 VNĐ