Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương nhân viên dự án

Biểu đồ lương nhân viên dự án

12 triệu 404 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của nhân viên dự án12,404,000 VNĐ