Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương nhân viên dự án

Biểu đồ lương nhân viên dự án

10 triệu 859 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của nhân viên dự án10,859,000 VNĐ