Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương nhân viên dự toán

Biểu đồ lương nhân viên dự toán

12 triệu 869 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của nhân viên dự toán12,869,000 VNĐ