Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương nhân viên dự toán

Biểu đồ lương nhân viên dự toán

10 triệu 678 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của nhân viên dự toán10,678,000 VNĐ