Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương nhân viên giám sát camera

Biểu đồ lương nhân viên giám sát camera

7 triệu 0 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của nhân viên giám sát camera7,000,000 VNĐ