Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương nhân viên giao hàng

Biểu đồ lương nhân viên giao hàng

10 triệu 86 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của nhân viên giao hàng10,086,000 VNĐ