Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương nhân viên giáo vụ

Biểu đồ lương nhân viên giáo vụ

7 triệu 0 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của nhân viên giáo vụ7,000,000 VNĐ