Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương nhân viên giáo vụ

Biểu đồ lương nhân viên giáo vụ

9 triệu 571 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của nhân viên giáo vụ9,571,000 VNĐ