Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương nhân viên hành chính

Biểu đồ lương nhân viên hành chính

8 triệu 682 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của nhân viên hành chính8,682,000 VNĐ