Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương nhân viên hành chính

Biểu đồ lương nhân viên hành chính

10 triệu 457 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của nhân viên hành chính10,457,000 VNĐ