Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương nhân viên hỗ trợ kỹ thuật

Biểu đồ lương nhân viên hỗ trợ kỹ thuật

8 triệu 500 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của nhân viên hỗ trợ kỹ thuật8,500,000 VNĐ