Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương nhân viên hỗ trợ kỹ thuật

Biểu đồ lương nhân viên hỗ trợ kỹ thuật

7 triệu 375 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của nhân viên hỗ trợ kỹ thuật7,375,000 VNĐ