Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương nhân viên hỗ trợ tín dụng

Biểu đồ lương nhân viên hỗ trợ tín dụng

9 triệu 125 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của nhân viên hỗ trợ tín dụng9,125,000 VNĐ