Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương nhân viên in ấn

Biểu đồ lương nhân viên in ấn

11 triệu 34 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của nhân viên in ấn11,034,000 VNĐ