Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương nhân viên in ấn

Biểu đồ lương nhân viên in ấn

12 triệu 655 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của nhân viên in ấn12,655,000 VNĐ