Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương nhân viên kế toán

Biểu đồ lương nhân viên kế toán

9 triệu 990 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của nhân viên kế toán9,990,000 VNĐ