Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương nhân viên kế toán

Biểu đồ lương nhân viên kế toán

8 triệu 627 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của nhân viên kế toán8,627,000 VNĐ