Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương nhân viên kiểm thử phần mềm

Biểu đồ lương nhân viên kiểm thử phần mềm

12 triệu 333 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của nhân viên kiểm thử phần mềm12,333,000 VNĐ