Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương nhân viên lắp máy

Biểu đồ lương nhân viên lắp máy

10 triệu 0 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của nhân viên lắp máy10,000,000 VNĐ

Danh sách tin tuyển dụng nhân viên lắp máy