Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương nhân viên lưu trữ

Biểu đồ lương nhân viên lưu trữ

8 triệu 857 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của nhân viên lưu trữ8,857,000 VNĐ

Danh sách tin tuyển dụng nhân viên lưu trữ