Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương nhân viên môi giới chứng khoán

Biểu đồ lương nhân viên môi giới chứng khoán

11 triệu 0 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của nhân viên môi giới chứng khoán11,000,000 VNĐ