Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương nhân viên môi giới

Biểu đồ lương nhân viên môi giới

20 triệu 692 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của nhân viên môi giới20,692,000 VNĐ