Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương nhân viên môi giới

Biểu đồ lương nhân viên môi giới

12 triệu 100 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của nhân viên môi giới12,100,000 VNĐ