Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương nhân viên ngành hàng

Biểu đồ lương nhân viên ngành hàng

12 triệu 272 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của nhân viên ngành hàng12,272,000 VNĐ