Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương nhân viên nhà hàng

Biểu đồ lương nhân viên nhà hàng

12 triệu 613 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của nhân viên nhà hàng12,613,000 VNĐ