Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương nhân viên nhà hàng

Biểu đồ lương nhân viên nhà hàng

10 triệu 405 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của nhân viên nhà hàng10,405,000 VNĐ