Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương nhân viên nhập dữ liệu

Biểu đồ lương nhân viên nhập dữ liệu

7 triệu 722 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của nhân viên nhập dữ liệu7,722,000 VNĐ